CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
14 becas de formación en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
 • Estar en posesión de titulación universitaria superior (ingeniería, licenciatura, grado o equivalente) en Derecho, Economía, Empresa o en áreas de ciencia y tecnología y Periodismo o títulos análogos específicamente relacionadas con los sectores económicos supervisados por la CNMC.
 • La titulación necesaria debe haber sido obtenida en los cuatro años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
 • Conocimientos de inglés debidamente acreditado a través de titulación oficial. También se valorarán conocimientos de francés y/o alemán.
 • No haber disfrutado con anterioridad de otras becas de formación en la CNMC o en los antiguos organismos actualmente integrados en la misma. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 08/08/2019

El importe mensual bruto por beneficiario es de 1.100 €.

Modalidades:

 • Licenciados o graduados en Economía o Empresa, sede de Madrid: 4 becas
 • Licenciados o graduados en Economía o Empresa, sede de Barcelona: 1 beca
 • Licenciados o graduados en Derecho, sede de Madrid: 4 becas
 • Licenciados o graduados en Derecho, sede de Barcelona: 1 beca
 • Ingenieros Industriales o de Minas, sede de Madrid: 2 becas
 • Ingenieros de Telecomunicaciones, sede de Barcelona: 1 becas
 • Licenciados o graduados en Periodismo, sede de Madrid: 1 beca

Contacto:

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Calle Barquillo, 5. Madrid

Calle Bolivia, 56. Barcelona

Consultas: becas@cnmc.es 

Publicación:

BOE 18/07/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones: BDNS (Identif.) 466343

Premios de la UDC a la excelencia académica en el Bachillerato y Ciclos de Grado Superior
 • Haber finalizado los estudios de Bachillerato o Ciclo de Formativo de Grado Superior, en el curso académico 2018/2019, en cualquiera de los centros educativos reconocidos por la administración educativa en el territorio nacional
 • Haber obtenido una nota de admisión a la universidad igual o superior a 9,00. No se tendrán en consideración aquellas solicitudes con una media inferior a la señalada
 • Haberse matriculado por primera vez en el curso académico 2019/2020 en cualquiera de las titulaciones oficiales de Grado o Programa de Simultaneidad de Grado, impartidas en los centros propios de la UDC
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 16/07/2019 hasta el 30/09/2019

Se concederá 1 premio por cada titulación de Grado y Programa de Simultaneidad de Grado oficiales de la UDC, que consistirá en un diploma acreditativo y la cantidad de 565 €.

Contacto:

Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE)

Pabellón de Estudiantes. Campus de Elviña. A Coruña

Tel.: 981 167 000 exts. 2900, 2912, 2915

correo-e: sape@udc.es

www.udc.es/es/sape/bolsas_ayudas_premios

6 Becas para un taller con el artista Antonio Murado en Nueva Jersey
 • Dirigido a profesionales de las artes plásticas y decorativas 
 • La solicitud deberá presentarse en un documento en formato PDF en el que se incluya una carta especificando: nombre completo, las motivaciones para la realización de esta actividad, el CV, la disciplina en la que se trabaja, y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). Las personas interesadas en inscribirse pueden contactar por correo-e a info@12miradas.com
Fecha: Desde el 04/10/2019 hasta el 09/10/2019Fecha de inscripción Hasta el 31/07/2019

La beca cubre matrícula, viaje desde Madrid a Nueva York, dietas y estancia a elegir por la organización

12 alumnos seleccionados por el artista serán becados por Hijos de Rivera, 6 de ellos de nacionalidad española o de otros paises con residencia en España y otros 6 residentes en EEUU 

Contacto:

Laboratorio Creativo Vilaseco

R/ Padre Feijoó 5, 1° (15004- A Coruña)

Tel.:  981 000 000

correo-e: info@12miradas.com

Premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, curso 2018/2019
 • Ter cursado durante o ano académico 2018/19 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
 • Os alumnos e alumnas que sexan persoas candidatas ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se fan merecedores/as de optar a esta modalidade de premios. O perfil obxecto destes premios correspóndese con alumnado que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta para conseguir rematar os seus estudos ou en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 21/08/2019 hasta el 20/09/2019

Cada premio estará dotado con 750 €. 

O perfil obxecto destes premios correspóndese con alumnado que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta para conseguir rematar os seus estudos ou en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

San Caetano s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 540 205 / 981 540 188

Enderezo electrónico premios@edu.xunta.es

https://www.edu.xunta.es/premiosedu

Publicación: DOG 10/07/2019

Subvencións enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil
 • Entidades de acción voluntaria e entidades locais que realicen proxectos de voluntariado enmarcados no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil do ano 2019.
 • Que as entidades de acción voluntaria e as entidades locais estean legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia na data de publicación desta convocatoria. Non obstante, tamén poderán solicitar axudas as entidades non inscritas que, na data de publicación desta convocatoria, teñan presentada solicitude de inscrición na sección de entidades do Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
 • Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de voluntarios ou voluntarias.
 • Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias que participen no proxecto presentado, durante todo o tempo de execución deste.
 • Estar ao corrente das obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
 • Ter cumprido o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais do último exercicio, no caso das entidades locais.
 • As entidades locais con personalidade xurídica propia precisan de inscrición como tal no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. En caso de agrupacións de municipios, todos e cada un deles deberán estar inscritos no Rexistro. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 05/08/2019
 • Serán conceptos subvencionables os custos orixinados pola participación das mozas e dos mozos voluntarias/os nos proxectos de acción voluntaria de acordo co artigo 7.h) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, relativo á mantenza e ao transporte. Tamén serán conceptos subvencionables os gastos que deriven directamente das actividades de voluntariado realizadas e recollidas no proxecto presentado e que se leven a cabo desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2019, entre as cales se inclúen a contratación laboral de persoal técnico, os gastos de actividades inherentes ao desenvolvemento do proxecto, a contratación de persoal experto, a adquisición de material funxible pero non inventariable, ou os seguros das persoas voluntarias que leven a cabo o proxecto durante o tempo de execución deste.
 • A cantidade subvencionable a cada entidade calcularase a razón de 10 euros por voluntaria/o e día. 

O programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, mozos/as galegos/as para a súa colaboración como voluntarios/as na realización dos proxectos de voluntariado que se presenten ao abeiro desta convocatoria e dentro das áreas prioritarias.

Proxectos subvencionables:

 • Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais sempre que a dita acción voluntaria a desenvolvan mozos/as de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos; para os menores 18 anos precísase, ademais, autorización do pai/nai ou titor/a legal, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria, pero non exclusivamente, nalgunha das seguintes áreas:
  • Actividades relacionadas co Camiño de Santiago.
  • Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas.
  • Actividades con colectivos en situación de risco.
  • Actividades xuvenís.
  • Actividades ambientais.
  • Actividades relacionadas coa igualdade de xénero.
  • Posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito familiar por parte das entidades.
  • Actividades relacionadas coa posta en valor do medio rural.
  • Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores.
  • Actividades relacionadas co Pacto de Estado en materia de violencia de xénero
 • Os proxectos de acción voluntaria subvencionables deberán ter unha duración comprendida entre 15 e 60 días desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2019. As xornadas diarias serán de 6 horas e, se son inferiores, sumaranse as horas diarias ata completar xornadas de 6 horas.

Contacto:

Consellería de Política Social

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

San Lázaro, s/n. 15781  Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 957 916 

www.voluntariadogalego.org

Publicación: DOG 04/06/2019

Plazas de personas colaboradoras becarias en residencias juveniles
 • Poseer nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la UE, o extranjero/a residente en España en el momento de la solicitud de plaza
 • Tener una edad mínima de 18 años y menos de 30 en la fecha del 31 de diciembre del año en curso
 • Estar cursando estudios universitarios en una facultad o escuela universitaria, estudios superiores en enseñanzas artísticas o ciclo formativo de grado superior, que admitan por su contenido y salidas profesionales, la formación y la práctica a través de cualquiera de las tareas que se pueden desarrollar en una residencia juvenil
 • Tener una renta media familiar que no supere el 150 % del IPREM* del año en curso
 • No haber perdido con anterioridad la condición de colaborador/a por causa imputable a la persona solicitante
 • No padecer defecto físico o psíquico que impida el desarrollo normal de la actividad en el centro.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 05/08/2019

Las personas colaboradoras becarias disfrutarán de:

 • Alojamiento y mantenimiento gratuitos en la residencia juvenil durante su período ordinario de funcionamiento, de septiembre a julio
 • El reconocimiento de su condición de colaborador/a becario/a ante el resto de las personas residentes
 • Contar con la asistencia de un tutor o tutora que coordine y dirija la actividad que desarrolle como becario/a en la residencia.

Con la realización de esta convocatoria se pretende favorecer el acceso a la enseñanza universitaria, a los estudios superiores en enseñanzas artísticas o ciclos formativos de grado superior de los/las estudiantes con escasos recursos, y al mismo tiempo, dotar de personal de apoyo en el campo educativo y asistencial a las residencias juveniles.

Plazas convocadas y distribución por residencias:

Ciudad Residencia Plazas
Lugo Centro Residencial Juvenil LUG 4 hombre/mujer
Ourense Florentino L. Cuevillas 5 hombre/mujer
Vigo Altamar 6 hombre/mujer

Deberes de la persona colaboradora becaria:

 • Incorporarse a las residencias juveniles el día de inicio del curso académico y como máximo el 16 de octubre de 2019, y dejar las habitaciones libres el día que finalice el calendario académico y como máximo el 31 de julio de 2020
 • Respetar y cumplir las normas de régimen interno de la residencia juvenil
 • Participar en las tareas y labores relacionados con la dinamización del centro en actividades de información juvenil, biblioteca, informática y deporte, entre otras, así como colaborar en el funcionamiento común de la residencia.
 • Dentro de las actividades de información juvenil, se incluye la de participar en el programa Correspondentes xuvenís 3.0 de la D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Contacto:

Consellería de Política Social

Xefatura Territorial. Servizo de Xuventude e Voluntariado da Coruña

CC. Elviña - Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º. 15008 A Coruña

Tel.: 881 881 238

www.xuventude.net

Publicación: DOG 05/07/2019

Plazas de residencia para personas colaboradoras becarias
 • Dieciocho años cumplidos o alcanzar esta edad dentro del año natural 2019
 • Poseer la capacidad funcional para el desempeño de la labor de apoyo en el desarrollo de la actividad diaria de la residencia.
 • La distancia entre el centro universitario donde curse los estudios y el centro residencial docente, así como los medios de comunicación existentes, deberán garantizar la disponibilidad en el horario en que tengan que realizar la labor de apoyo.
 • Estar inscrita o matriculada en enseñanzas universitarias de grado, máster oficial, primero, segundo o tercer ciclo en una facultad, escuela superior, escuela universitaria o colegio universitario en el curso 2019/20
 • Se consideran estudiantes en régimen de dedicación académica a tiempo completo los matriculados en el número de créditos indicado a seguir:
  • a) Estudios de grado: 60 créditos.
  • b) Estudios de primero y segundo ciclos: el número de créditos que resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios (excepto los de libre elección) entre el número de años que lo compongan. Estos solicitantes tendrán preferencia en la adjudicación de plazas.
 • No obstante, las personas solicitantes en situación de matrícula parcial podrán obtener plaza cuando estén matriculadas en el número mínimo indicado a seguir:
  • Estudios de grado: entre 30 y 59 créditos.
  • Estudios de primero y segundo ciclos: el 50 % de los créditos indicados en el punto b).
 • Criterios de baremo: económicos, académicos y otros méritos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 02/08/2019

Las personas adjudicatarias de plazas de colaborador becario utilizarán los servicios de la residencia de forma gratuita durante el período de funcionamiento en que esté abierta a los residentes.

El número de plazas ofertadas es el siguiente:

 • Centro Residencial Docente de A Coruña: 18 plazas.
 • Centro Residencial Docente de Ourense: 6 plazas.
 • Centro Residencial Docente de Vigo: 6 plazas.

Las personas colaboradoras becarias tienen los siguientes deberes:

 • Residir en el centro residencial docente.
 • Colaborar en el desarrollo de las tareas y actividades relacionadas con acciones formativas complementarias.
 • En su condición de colaboradora ante el resto de las personas residentes, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las normas de régimen interno, las normas de convivencia y los horarios que permitan el normal desarrollo de la vida residencia.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

San Caetano s/n. 15771 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 501

www.edu.xunta.gal

CRD A Coruña: Universidad Laboral

C/ Salvador Allende, 13. 15174 - Culleredo (A Coruña)

Tel.: 981 667 836

Correo-e: credo.coruna@edu.xunta.es

www.edu.xunta.es/centros/credocoruna

Publicación: DOG 05/07/2019

Becas Fundación Adecco para estudiantes con discapacidad
 • Estudiantes con discapacidad que tengan un certificado igual o superior al 33% y estén matriculados en formación profesional, grado universitario o máster, impartidas por instituciones formativas oficiales; estudiantes que estén realizando un programa de intercambio en una universidad distinta a la suya de origen con destino internacional o alumnos universitarios y de FP que se estén preparando para obtener un nivel de inglés B2, C1 o C2 (o equivalente) a través de un examen oficial.
 • Beca de Movilidad Internacional
  • Destinatarios: Alumnos/as de Grado, Máster o FP matriculados en alguna Universidad o Centro de FP extranjero en el curso 2019/2020 o con preinscripción para el curso en vigor, un trimestre como mínimo (comprobar en la convocatoria tipos de beca de movilidad).
 • Beca de Grado
  • Destinatarios: Alumnos/as de Grado matriculados en alguna Universidad española en el curso 2019/2020 (comprobar en la convocatoria tipos de beca).
 • Beca de Máster
  • Destinatarios: Alumnos/as de Máster matriculados o pre-inscritos en un Master oficial en alguna Universidad española o entidad reconocida en el curso 2019/2020 (comprobar en la convocatoria tipos de beca).
 • Beca de Ciclo de Grado Superior y Grado Medio
  • Destinatarios: Alumnos/as de matriculados en Ciclo de Grado Superior o en Grado Medio en el curso 2019/2020 (comprobar en la convocatoria tipos de beca).
 • Beca de Inglés
  • Destinatarios: Alumnos/as de matriculados en estudios de Grado, Máster, Ciclo de Grado Superior o en Grado Medio en el curso 2019/2020 que se estén preparando para conseguir un nivel B2, C1 o C2 de inglés o equivalente.
 • Beca de estancia en países anglosajones: Alumnos/as de matriculados en estudios de Grado, Máster, Ciclo de Grado Superior o en Grado Medio en el curso 2019/2020 que se estén preparando para conseguir un nivel B2, C1 o C2 de inglés o equivalente.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/09/2019
 • Beca de Movilidad Internacional: hasta 4000 euros/beca.
 • Beca de Grado: hasta 2000 euros/beca.
 • Beca de Máster: hasta 2000 euros/beca.
 • Beca de Ciclo de Grado Superior y Grado Medio: hasta 2000 euros/beca.
 • Beca de Inglés:  hasta 600€
 • Beca de estancia en países anglosajones: 
  • Programa de 4 semanas: 2000
  • Programa de 6 semanas: 3000 €
 • Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o préstamo.

Contacto:

Fundación Adecco

Príncipe de Vergara, 37, Madrid, 28001

Tel.: 91 700 49 20

fundacionadecco.org/becas-discapacidad/#becas

Becas Fundación SEPI - CESA FP 2019 - 2
 • Ser ciudadano de la Unión Europea.
 • Estar en posesión de alguno de los títulos especificados en la convocatoria
 • Haber obtenido el título de que se trate con posterioridad al 30 de junio de 2010.
 • Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1989.
Fecha:

Las entrevistas se realizarán a mediados de octubre de 2019. Y el inicio de las becas será, previsiblemente, el 5 de noviembre de 2019.

Fecha de inscripción Hasta el 22/09/2019
 • La duración inicial de la beca será de 6 meses. 
 • La formación práctica del becario podrá llevarse a cabo en los centros de trabajo de CESA en Getafe (Madrid) o Sevilla.
 • Dotación mensual de 650€. A los becarios que deban desplazarse de su domicilio habitual como consecuencia de la concesión de una beca del Programa, se les incrementará la asignación en 130 € mensuales.

Contacto:

Fundación SEPI

C/ Quintana, Nº 2, 3ª planta, puerta 2, 28008 Madrid

Tel.: 91 548 83 51

becas@fundacionsepi.es

www.fundacionsepi.es

Becas Fundación SEPI - ICO 2018/2019 - 3
 • Ser ciudadano de la Unión Europea.
 • Estar en posesión de alguno de los títulos especificados en la convocatoria. Podrán también presentar su candidatura y optar a las becas convocadas los estudiantes de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera.
 • Nivel medio/alto de inglés.
 • Nivel usuario de informática.
 • Haber obtenido el título de que se trata desde los cuatro años anteriores al año del proceso en curso.
 • Haber nacido, en los procesos de 2018 con posterioridad al 31 de diciembre de 1990.
 • Las entrevistas se realizarán en MADRID.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 05/09/2019
 • La duración inicial de la beca será de 6 meses. 
 • Período de formación en la sede de ICO.
 • Dotación mensual de 700 €.

Contacto:

Fundación SEPI

C/ Quintana, Nº 2, 3ª planta, puerta 2, 28008 Madrid

Tel.: 91 548 83 51

becas@fundacionsepi.es

www.fundacionsepi.es

Axudas á mocidade para a adquisición de vivenda nos centros históricos
 • Persoas maiores de idade que teñan menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude.
 • Nacionalidade española ou residencia legal en España.
 • Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM. Este límite será de catro veces o IPREM se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou se dentro da súa composición existen persoas cunha discapacidade. O referido límite será de cinco veces o IPREM cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das discapacidades relacionadas na convocatoria.
 • Ter subscrito un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda, que reúna os seguintes requisitos:
  • Que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico.
  • Que se trate dunha vivenda xa construída, tanto vivenda nova como usada.
  • Que o prezo de adquisición da vivenda, no caso de que estea situada no ámbito dun centro histórico dos concellos da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, non supere o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado nos municipios de prezo máximo superior, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.
  • No caso de que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico doutros concellos o prezo de adquisición non poderá superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona 1 do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.
 • Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español. Para estes efectos, non se considerará que se posúe a propiedade ou o usufruto dunha vivenda se o dereito recae unicamente sobre unha parte alícuota desta e foi obtido por transmisión mortis causa. Exceptuaranse deste requisito aquelas persoas que, sendo titulares dunha vivenda, acrediten non ter a súa dispoñibilidade por causa de separación ou divorcio, non poidan habitala por calquera outra causa allea á súa vontade ou que a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade da persoa solicitante ou de calquera membro da súa unidade de convivencia.
 • A persoa/s beneficiaria/s de destinar a vivenda adquirida a residencia habitual e permanente por un prazo de, polo menos, cinco anos.
Fecha:

Poderán solicitar as axudas obxecto desta convocatoria as persoas que tivesen subscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019 un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición da vivenda.

Fecha de inscripciónDesde el 03/07/2019 hasta el 31/10/2019
 • Ata 12.800 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas nos municipios da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e de 10.800 euros no caso de vivendas adquiridas en calquera outro municipio.
 • As axudas terán o límite do 20 % do prezo de venda, o cal non incluirá os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

Contacto:

Instituto Galego da Vivenda e Solo

 Av. Salvador de Madariaga

Tel.: 981 184 800

http://igvs.es

Publicación:

- DOG 02/07/2019

- BDNS: 463906

2.356 becas de colaboración en Departamentos universitarios

- Estudiantes de grado:

 • No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado o Máster oficial.
 • Estar matriculado en el curso 2019-2020 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos que le resten para finalizar sus estudios.
 • Los estudiantes de grado deberán encontrarse cursando los últimos créditos para completar los requisitos para la obtención del título, y haber superado el 75% de la carga lectiva.
 • Tener como nota media de los créditos superados a que se refiere el párrafo anterior la que se señala a continuación para cada una de las ramas de titulaciones universitarias oficiales:
  • 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas
  • 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y Jurídicas
  • 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud
  • 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades

- Estudiantes de máster:

 • No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Máster oficial o de Doctor.
 • Estar matriculado en el curso 2019-2020 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos de primer curso de Máster.
 • Haber obtenido en el expediente académico correspondiente a los estudios universitarios previos que dan acceso al master, la nota media establecida en el apartado anterior, en función de la rama de conocimiento de procedencia.

- Todos los solicitantes deberán presentar un proyecto de colaboración avalado y puntuado por el departamento

Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 18/09/2019

La dotación total y única de la beca para cada uno de los beneficiarios será de 2.000 €.

2.356 becas para promover la iniciación en tareas de investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales. 

Contacto:

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Los Madrazo, 15 (28014 Madrid)

Tel. 910 837 937 

Publicación: BOE 01/07/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS (Identif.) 463643

Becas Repsol de Formación Profesional
 • Estar matriculado, haber realizado una pre-inscripción o una reserva de plaza en enseñanzas de Formación Profesional:
  • en alguno de los centros educativos ubicados en los siguientes municipios: A Coruña, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz, Zierbena, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca.
  • en alguna de las siguientes familias profesionales: Electricidad/Electrónica - Fabricación Mecánica - Instalaciones y Mantenimiento - Edificación y obra civil - Energía y Agua - Química - Informática y comunicaciones - Administración y gestión - Comercio y marketing - Sanidad - Seguridad y Medio Ambiente
 • Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1983
 • Estar en posesión del correspondiente título académico, haber superado las pruebas de acceso o los cursos puentes correspondientes que permita su matriculación en alguno de los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.
 • Estar matriculado del curso completo del régimen ordinario. Quedan excluidos aquellos estudiantes que vayan a cursar solamente las prácticas (FCT), FP Dual y/o el módulo de Proyecto. Quedan excluidos en el caso de renovación de beca, aquellos estudiantes que durante el curso anterior no estuviesen matriculados en la totalidad de los módulos profesionales del curso correspondiente al ciclo formativo que le dio acceso a la beca.
 • No estar repitiendo curso y, en el caso de renovación de la beca, haber superado la totalidad de los módulos profesionales del curso anterior al curso 2019/20

Consultar Bases Completas 2019-2020

Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 16/10/2019

Se otorgarán un total de 100 becas, 20 en cada uno de los Complejos Industriales en Bilbao-Petronor, Cartagena, A Coruña, Puertollano y Tarragona y con las siguientes cuantías:

 • 5 becas para Ciclos Formativos de Grado Medio: 800 € cada beca
 • 15 becas para Ciclos Formativos de Grado Superior: 800 € cada beca

Contacto:

Fundación Repsol

C/ Acanto, 22 (28045 - Madrid)

Tel.: 917 53 90 79

www.facebook.com/FundacionRepsol

Axudas do programa Bono concilia
 • Familias residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos supostos seguintes:
 • Ter un fillo ou filla nacido ou nacida con posterioridade ao 31 de decembro de 2016.
 • Estar en calquera das circunstancias seguintes:
  • 1º. Ter solicitado praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2019/20 e non obtela, sempre que se exercese a opción do programa Bono concilia.
  • 2º. Ter solicitado praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2019/20 exercendo a opción do programa Bono concilia e que, tendo dereito por puntuación a unha praza, o horario demandado non coincida co de apertura da escola infantil, porque ambos/as os/as proxenitores/as traballan en quenda de tarde ou en quendas rotativas, circunstancia que se acreditará documentalmente.
  • 3º. Obter praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2019/20 e que se modifiquen considerablemente as condicións en que esta foi concedida.
  • 4º. Ter obtido axuda deste programa no curso 2018/19 e solicitala para a mesma nena ou neno.
  • 5º. Ter un fillo ou filla que renove a axuda deste programa para o curso 2019/20 e solicitala para un irmán ou irmá.
  • 6º. Residir en concellos onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos.
 • Non dispoñer doutras axudas para igual ou análoga finalidade outorgadas por outros organismos ou institucións públicas ou entes privados que, en concorrencia coa regulada nesta orde, supere o custo da praza.
 • Escolarizar o neno ou a nena nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos que conte coa autorización pertinente segundo o establecido no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección de servizos sociais en Galicia.
 • Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos: as escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais, as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e as escolas infantís 0-3 dependentes das entidades privadas de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para mantemento do centro.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 12/07/2019

A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos por un período máximo de once meses. A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, non podendo superar en ningún caso o custo da praza.

Contacto:

Consellería de Política Social. Xefatura Territorial da Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 185 751

https://politicasocial.xunta.gal/

Publicación: DOG 12/06/2019

Prazas nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo
 • Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo no curso 2019/20.
 • Non repetir curso e, no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento destes requisitos, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa.
 • Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite. 
 • A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade concreta dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
  • Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
  • Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.
  • Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.
 • A renda da unidade familiar que se terá en conta é a do exercicio fiscal 2017 e obterase pola suma das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza.
Fecha:
 • Adxudicación de praza gratuíta: 
  • Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 951/2018, do 27 de xullo, do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018/19 (Boletín Oficial del Estado núm. 185, do 1 de agosto).
  • Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Adxudicación de praza bonificada: Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:
  • Ata un 10 %: 565,87 €.
  • Máis do 10 % e ata un 20 %: 867,74 €.
  • Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.392,95 €.
  • Máis do 30 %: 2.066,75 €.  

Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o alumnado que no curso académico 2019/20 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo. Na Coruña: I.E.S. "UNIVERSIDADE LABORAL" (Culleredo).

Prazos:

 • Prazo de presentación de solicitudes en período ordinario:
  • Para o alumnado matriculado en bacharelato, ata o 12 de xullo de 2019 (este incluído).
  • Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, ata o 9 de agosto de 2019 (este incluído).
 • Presentación de solicitudes en período extraordinario: Cando feita a adxudicación de prazas en período ordinario sigan existindo prazas vacantes, o centro residencial abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 16 e o 20 de setembro de 2019, ambos incluídos.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

San Caetano, s/n - Bloque II - 2º andar. 15781  Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 521 / 981 547 301

www.edu.xunta.gal

Centro Residencial Docente Universidade Laboral

Rúa Salvador Allende, nº13. 15174 Culleredo (A Coruña)

Teléfono: 981 667 836

Correo electrónico: credo.coruna@edu.xunta.es

http://www.edu.xunta.gal/centros/credocoruna/

Publicación: DOG 10/06/2019

Becas para asistencia a actividades académicas en las sedes de la UIMP
 • Tener nacionalidad española, de otro país miembro de la UE o extracomunitarios con residencia legal en España
 • Tener matrícula formalizada en el curso académico 2018/2019 o 2019/2020 en estudios oficiales conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctorado en una Universidad española, o del EEES o en cualquier otro estudio equivalente, o bien haber finalizado con anterioridad al curso académico 2018/2019 cualquiera de los estudios oficiales enumerados
 • Acreditar una nota media en su expediente académico de Grado o Licenciatura igual o superior a 6 sobre base 10 
Fecha:
 • Beca completa: incluye alojamiento y manutención en las instalaciones de la UIMP o en otras residencias concertadas y la matrícula gratuita al curso o seminario que se solicite
 • Beca de matrícula: exención del pago de la matrícula en el curso o seminario solicitado por el alumno

Plazos:

- Cursos en Santander:

 • hasta el 27 de mayo de 2019  para los cursos que comiencen antes del 5 de julio de 2019
 • hasta el 14 de junio de 2019 para los cursos que comiencen a partir del 8 de julio de 2019

- Cursos en Valencia, Sevilla, Tenerife, Cuenca: hasta un mes antes del comienzo del curso que se solicita.

Contacto:

UIMP-Universidad Internacional Menéndez Pelayo

C/ Isaac Peral, 23 (28040 - Madrid)

Tel. 91 592 06 00

PublicaciónBOE 07/05/2019

Base Nacional de Subvenciones: 452600

Axudas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo
 • Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Educación, Universidade e FP, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.
 • O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP Dual antes do 31 de decembro de 2019
 • Prazo de presentación de solicitudes:
  • 1º prazo: ata o 21 de xuño de 2019, para o alumnado que realice a FCT nos períodos outubro 2018-marzo 2019 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2019. Acollerase a este 1º prazo o alumnado de FP dual. O alumnado ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2019 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este 1º prazo
  • 2º prazo: do 14 de outubro ao 14 de novembro de 2019, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2019. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2019. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2019 acollerase á seguinte convocatoria de axudas. 
 • Lugar de presentación de solicitudes: As solicitudes, xunto co resto dos anexos, só se poderán presentar no centro educativo onde o alumnado estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo ou a FP dual.
Fecha:

a) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.

 • Na Comunidade Autónoma: ata un máximo de 300 € cando se cumpran as seguintes condicións:
  • O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo
  • O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual.
 • Fóra da Comunidade Autónoma: percibirán unha cantidade fixa de 200€ aínda que realicen a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo

b) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.

 • Na Unión Europea: 
  • Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € (contía base) 72 € (contía por semana)
  • Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
  • Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)
 • Non integrados na Unión Europea:
  • Europeos 180 € (contía base) 120 € (contía por semana) 
  • Doutros continentes 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)
 • Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español
 • Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de Artes Plásticas e deseño, Ensinanzas Deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español 

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Edif. Adm. San Caetano, s/n, bloque 2, planta baixa (15781  - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 540 213 / 981 546 540

www.edu.xunta.gal

Publicación: DOG 21/05/2019