CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Programa EXPLORER 2021
 • Ter entre 18 e 31 anos no momento de publicación da convocatoria.
 • Residir nalgún dos municipios ou provincias nos que existe un centro vinculado ao Programa, ou ben capacidade para desprazarse ao mesmo, polo menos unha vez por semana.
 • Presentar unha idea innovadora para o desenvolvemento dun negocio ao Programa. Con respecto á idea innovadora:
  • Non ter constituída unha persoa xurídica específica para o desenvolvemento de negocio asociado á idea presentada.
  • Non se poderán presentar candidaturas baseadas nunha mesma idea innovadora en varios Centros simultaneamente baixo nomes diferentes. En caso de producirse este feito podería ser motivo de descualificación.
  • A idea presentada debe tratar de solucionar un reto vinculado con algún dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable 2030.
 • A inscrición no Programa realizarase en liña a través da plataforma Santanderx.com, para iso o interesado haberá de rexistrarse en SantanderX e posteriormente seguindo os pasos que se indican na mesma proceder a inscribir a súa idea na presente convocatoria enchendo o correspondente formulario.
 • Na candidatura indicarase o Centro solicitado para participar no Programa así como na candidatura o nome do proxecto co que se aplica ao programa e se é o líder ou non do mesmo.
 • Aceptaranse candidaturas integradas por máis dun promotor dunha idea ou proxecto.
Data: Data de inscrición Ata o 11/12/2020

Gratuíto.

 • Certificado de participación para os proxectos que completen as actividades do programa.
 • Explorer Trip: Experiencia intensiva de inmersión e formación para o grupo de proxectos seleccionados por cada Explorer Space. Unha viaxe dunha semana de duración no verán de 2021 a un 'hub' de innovación europeo para a Cohorte de Fellows Explorer formada por todos os membros dos equipos seleccionados por cada centro Explorer.
 • Comunidade: Acceso a unha comunidade global de mozos innovadores que vai ir crecendo edición tras edición coa incorporación de Explorer Spaces americanos e europeos.
 • Publicación dos candidatos seleccionados: Os nomes dos promotores das candidaturas seleccionadas serán publicados en http://explorerbyx.org antes do 15 de xaneiro de 2021.
 • Inicio das actividades asociadas ao Programa: As actividades de formación e de acompañamento levadas a cabo nos Centros darán comezo en xaneiro de 2021.

O programa pon a disposición dos participantes múltiples centros de traballo con infraestrutura e equipamento distribuídos por España, Portugal, Arxentina, Chile e México; ademais de proporcionarlles titorías e asesoría multidisciplinares e o apoio dunha ampla rede de expertos.

Un itinerario de formación dixital compatible co curriculum académico: Un plan de formación en materia de creación e xestión de empresas e xestión da innovación orientada á adquisición de habilidades e competencias propias do emprendedor.

Contacto:

Fundación da Universidade de Cantabria para o Estudo e a Investigación do Sector Financeiro (UCEIF)

Edificio "O Solaruco"

Avenida Menéndez Pelayo 94-96

39006-Santander

Correo electrónico: infoexplorer@cise.es

Convocatoria de acceso ao Viveiro de Empresas Innovadoras da UDC
 • Poxectos empresariais ou empresas de recente constitución creadas no marco da actividade innovadora, científica e/ou técnica levada a cabo pola comunidade universitaria: alumnado, persoal docente e investigador e persoal de administración e servizos.
 • Os promotores interesados terán que cubrir e presentar o formulario de solicitude que atoparán xunto coa información da convocatoria, ademais deberán entregar unha memoria e unha presentación do proxecto.
 • A presentación de solicitudes realizarase exclusivamente polo procedemento habilitado na Sede Electrónica da UDC a través da ligazón: https://sede.udc.gal/services/procedures/OTR_020.
Data: Data de inscrición Ata o 13/11/2020

O prazo total de permanencia das iniciativas empresariais ou empresas seleccionadas no Viveiro non poderá superar os 2 anos e 8 meses:

 • Os 8 primeiros meses a estancia será gratuíta.
 • Para os seguintes 2 anos, a taxa é de 7,50 €/m2 máis IVE ao mes. Todos os servizos indicados anteriormente están incluídos nesta taxa.

Emprazamento: o Viveiro está situado no Edificio de Servizos Centrais de Investigación, no campus de Elviña, A Coruña.

Instalacións e servizos: ás iniciativas empresariais e empresas seleccionadas para accederen ao Viveiro asignaráselles un despacho cun tamaño que oscila entre os 20,28 e os 20,91 m2 . Ademais, poderán facer uso das salas de reunións e zonas comúns do edificio, excepto o aparcadoiro, e terán acceso a todos os servizos de apoio ao emprendemento de que dispón o Viveiro: o acceso a redes, apoio na preparación do plan de empresa, asesoramento en xestión empresarial, xurídico e comercial, na procura de financiamento público e privado, etc.

Contacto:

Viveiro de Empresas da UDC 

Edificio de Servizos Centrais de Investigación

Universidade da Coruña Campus de Elviña, 15071 A Coruña

Tel.: 981 167 173 - 881 01 2629

Email: otri.viveiro@udc.es 

Convocatoria UDC do Programa Santander English UP‐British Council
 • Estudantes da UDC de grao ou posgrao matriculados no curso académico 2020/21 e que teñan recibido unha bolsa xeral do Ministerio para estudos universitarios no curso inmediatamente anterior, ou no caso dos universitarios de 1º curso grao, que sexan beneficiarios das bolsas xerais do Ministerio para estudantes de estudos pos obrigatorios
 • Dispoñer dun bo expediente académico (para estudantes de 1º de grao, por 1ª vez, valorarase a nota de acceso á Universidade) 
 • Realizar a inscrición no programa antes da data límite estipulada na web www.becas-santander.com
Data: Data de inscrición Ata o 04/11/2020

Estas bolsas non conlevan axuda económica, son de acceso á 1ª etapa formativa do programa Santander English Up - British Council para realizar o curso de inglés online 

O obxectivo do Programa Santander English UP‐British Council é facilitar e mellorar a empregabilidade dos universitarios con necesidades socioeconómicas a través do desenvolvemento das súas competencias en inglés a través de 3 fases ou etapas formativas:

 • Fase 1 (1º etapa formativa): bolsa de formación de inglés online de auto‐ aprendizaxe no tutorizado, cun curso de LearnEnglishSelect do British Council (175 horas).
 • Fase 2 (2º etapa formativa): consistirá nunha formación de inglés de clases con titor online ao nivel e intereses formativos dos beneficiarios (15 horas de formación con flexibilidade de horario e intereses formativos). A selección dos beneficiarios recaerá sobre o British Council en base ao aproveitamento obtido na Fase 1
 • Fase 3 (3º etapa formativa): viaxe ao Reino Unido cun programa de inmersión lingüística e cultural durante 3 semanas nun Summer School nunha universidade británica nos meses de xullo e/ou agosto. A selección dos beneficiarios realizarase polo British Council en función do rendemento de acordo cos criterios de capacidade, mérito e obxectividade.

Máis información sobre o Programa: www.becas-santander.com

Contacto:

Universidade da Coruña. Sección de Bolsas

Pavillón de Estudantes, Campus de Elviña (15008 - A Coruña)

Tel.: 981 167 000 ext.: 1191, 1188, 1187, 1189

correo-e: bolsas@udc.gal

RR_dTerritorio

O programa está prioritariamente destinado a 4 perfís:

 • Profesionais con longa traxectoria profesional e interese en emprender nos territorios de Galicia.
 • Mozos universitarios e de formación profesional que queiran apostar pola súa terra.
 • Emprendedores locais, tanto sociais como rurais, con proxectos asentados nalgunha das sete comarcas.
 • Profesionais en situación de reconversión da súa industria, desempregados, mulleres do ámbito rural, e persoas con discapacidade que buscan no emprendimiento un proxecto de vida.

Requisitos do proxecto

 • Ofrecer unha solución a un dos cinco retos da convocatoria ou presentar un proxecto que resolva unha necesidade real dalgún dos territorios galegos de actuación:
  • ¿Como poderiamos INNOVAR para mellorar o benestar animal e facer máis sustentable e eficiente o proceso de matadoiro?
  • ¿Como poderiamos INNOVAR para que os produtores e novos emprendedores consigan acceder a terras e persoas especializadas en tarefas do campo?
  • ¿Como poderiamos INNOVAR para que o sector primario e a industria accedan a fontes de enerxía renovables?
  • ¿Como poderiamos INNOVAR para protexer o patrimonio cultural de «os Camiños de Santiago» de maneira intelixente e automatizada?
  • ¿Como poderiamos INNOVAR para que os nenos reciban nos colexios programas nutricionais desde unha visión holística?
 • Achegar unha innovadora desde o punto de vista estratéxico.
 • Incorporar tecnoloxías disruptivas que acheguen un valor diferencial.
 • Provocar impacto social: que sexa relevante para a vida das persoas

Dispoñibilidade para participar no Programa de formación e de incubación RR_dTerritorio, cuxa duración é de tres meses, desde o 11 de xaneiro ao 9 de abril de 2021. O programa impartirase no viveiro de Silleda, sendo o desprazamento a cargo de cada participante (contémplase a concesión de bolsas de transporte aos emprendedores que por razóns de localización e situación económica, necesiten unha axuda para desprazarse ata Silleda)

Data: Dende o 11/01/2021 ata o 09/04/2021

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

 • Formación experiencial: a transferencia de coñecemento realízase por emprendedores con experiencia en emprender no territorio.
 • Aprendizaxe por fusión: os contidos e experiencias dos mentores fusiónanse para facer máis rico a aprendizaxe.
 • Equipo de mentores especializado e multidiciplinar: os mentores son persoas con experiencia no territorio, e cunha visión da innovación e do emprendimiento social orientada ao desenvolvemento das persoas e á innovación.
 • Ao servizo do territorio: os proxectos que axudamos a xestar propoñen solucións e alternativas ás necesidades do territorio, por iso gran parte da aprendizaxe realízase en contacto cos axentes do territorio. Comunidade de emprendimiento Roberto Rivas: os emprendedores contan co apoio da comunidade da fundación, formada por institucións, entidades, asociacións, cooperativas e grupos de acción local cos que colabora a organización.
 • Continuidade: finalizado o programa, os emprendedores reciben un seguimento personalizado dos seus proxectos para saber como evolucionan, e darlles soporte desde a nosa comunidade se fose necesario.

Contacto:

RR_dTerritorio

programa@rrdterritorio.com

https://www.fundacionrobertorivas.org/programa-rrdterritorio

Axudas extraordinarias para a promoción da arte contemporáneo
 • Galerías de arte con sede en territorio español ou os artistas visuais, críticos e comisarios residentes no devandito territorio.
 • Poderán beneficiarse destas axudas aqueles profesionais inscritos no Réxime Especial de traballadores autónomos ou sexan empresas privadas con residencia fiscal en España que realicen as actividades ás que se refire a convocatoria.
 • Terán a consideración de artista visual aqueles profesionais dados de alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe 861: Pintores, escultores, ceramistas artesáns, gravadores e artistas similares (incluídos fotógrafos artísticos e documentais).
 • Non poderán obter a condición de beneficiario das axudas nin as Entidades que integran o Sector Público, nin os consorcios, mancomunidades ou outras personificacións públicas constituídas maioritariamente polas devanditas Administracións Públicas; así como tampouco as entidades sen ánimo de lucro, nin as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, sociedades civís, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica.
Data: Data de inscrición Ata o 11/11/2020

A axuda concedida terá como límite 6.000 € e o importe solicitado polo beneficiario.

Os conceptos polos que poden solicitarse as axudas son:

 • A. Para galerías de arte: Proxectos de programación anual de exposicións nos espazos da propia galería.
 • B. Para artistas visuais: Proxectos de difusión e divulgación on-line da arte contemporáneo español.
 • C. Para críticos e comisarios: Proxectos de difusión e divulgación on-line da arte contemporáneo español.

A actividade subvencionable deberá estar ser completada, como máximo, o 31 de marzo de 2021.

Contacto:

Ministerio de Cultura e Deporte

Praza Rey do , 1. 28004 Madrid

Tel. 91 701 70 00

Publicación: BOE 20/10/2020

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 527978

Axudas para manutención destinadas a alumnado da USC
 • Estar matriculado/a no curso 2020-2021 en estudos conducentes á obtención dun título oficial de grao ou mestrado en calquera centro da USC, de, polo menos, 30 créditos
 • Non estar en posesión ou en condición de posuír un título do mesmo ou superior nivel ao dos estudos nos que se matricula para solicitar a axuda.
 • Non estar cursando un programa de mobilidade entrante nacional ou internacional
 • Poderá optar ás axudas o alumnado cuxa Renda Persoal Dispoñible (RPD) sexa, como máximo, de 9.000 euros.
 • Presentación de solicitudes empregando o formulario dispoñible na sede electrónica da USC: https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/AxudaComedor.htm
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2020

Emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021

Contacto:

Oficina de Información Universitaria da USC

Tel.: 881 81 20 00 (OiU Santiago) - 982 82 35 85 (OiU Lugo)

correo-e: oiu@usc.es

www.usc.es/gl/servizos/oiu

Programa de préstamo de material informático da USC
 • Estar matriculada/o nunha titulación oficial de grao ou mestrado durante o curso académico 2020/2021 e non estar cursando un programa de mobilidade entrante nacional ou internacional
 • Non dispoñer de equipamento informático e/ou non dispoñer de conexión a servizos de internet.
 • Acreditar a situación de dificultade económica da persoa solicitante ou da unidade familiar (poderá optar ás axudas o alumnado cuxa Renda Persoal Dispoñible sexa, como máximo, de 9.000 €)
 • Presentación de solicitudes na sede electrónica da USC: https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/PrestamoMaterialInformatico.htm
Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2020

O periodo de préstamo do material informático sera: 

 • a) alumnado con matrícula no 1º semestre: ata o 28/01/2021
 • b) alumnado con matrícual anual: ata o 16/07/2021

O alumnado beneficiario poderá solicitar motivadamente unha prórroga deste préstamo

Recursos susceptibles de préstamo:

 • 200 ordenadores portátiles
 • 150 dispositivos router con conexión a internet móbil 4G dotados de tarxeta SIM
 • 90 cámaras web
 • 500 plans de datos (tarxeta SIM)

Contacto:

Oficina de Información Universitaria da USC

Tel.: 881 81 20 00 (OiU Santiago) - 982 82 35 85 (OiU Lugo)

correo-e: oiu@usc.es

www.usc.es/gl/servizos/oiu

Axudas para facilitar o desenvolvemento da docencia virtual do alumnado na USC polo COVID-19
 • Estar matriculado/a no curso 2020-2021 en estudos conducentes á obtención dun título oficial de grao ou mestrado en calquera centro da USC.
 • Non estar en posesión ou en condición de posuír un título do mesmo ou superior nivel ao dos estudos nos que se matricula para solicitar a axuda.
 • Formalizar matrícula de, polo menos, 30 créditos.
 • Non poderá participar o alumnado que estea cursando nesta Universidade un programa de mobilidade entrante nacional ou internacional, así como o alumnado que na data de remate do prazo de solicitude se atope cursando un programa de mobilidade noutra universidade fóra de Galicia.
 • Poderá optar a esta axuda o alumnado cuxa Renda Persoal Dispoñible (RPD) sexa, como máximo, de 9.000 euros.
 • Unicamente poderá solicitarse unha subvención por persoa beneficiaria.
 • A presentación de solicitudes farase a través da Sede Electrónica da Universidadede Santiago de Compostela, empregando o formulario normalizado de solicitude dispoñible no seguinte enderezo dirixido á Xerencia da USC: https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/AxudasDocenciaVirtual.htm
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2020

A contía máxima da axuda por persoa beneficiaria será de 40 euros.

A axuda cofinanciará unha porcentaxe entre o 70% e o 90%  do gasto realizado pola persoa beneficiaria que estará en función da puntuación acadada.

Actuacións subvencionables:

 • Serán subvencionables os gastos de acceso a internet que utilicen as persoas beneficiarias da axuda.
 • Os gastos subvencionables deberán corresponder a unha única liña que poderá ser fixa ou móbil.

Ámbito temporal:

O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021.

O alumnado beneficiario xustificará o gasto mensualmente, no prazo máximo de 10 días dende a data de finalización do período ó que se corresponda a factura, ou ben dende a data de recarga, dependendo da modalidade de contrato de conexión. Unha vez xustificado o gasto a Universidade ingresará a contía da axuda na conta bancaria indicada na solicitude.

Contacto:

Oficina de Información Universitaria da USC

Tel.: 881 81 20 00 (OiU Santiago) - 982 82 35 85 (OiU Lugo)

Correo-e: oiu@usc.es

www.usc.es/es/servizos/oiu

Axudas para a investigación, creación e produción artísticas no campo das Artes Visuais
 • Poderán concorrer a esta convocatoria de axudas aqueles artistas visuais, incluíndo aqueles dedicados á fotografía artística e documental, inscritos no Réxime Especial de traballadores autónomos ou empresas privadas con residencia fiscal en España.
 • Terán a consideración de artista visual aqueles profesionais dados de alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe 861: Pintores, escultores, ceramistas artesáns, gravadores e artistas similares.
 • Non poderán obter a condición de beneficiario nin as Entidades que integran o Sector Público, nin os consorcios, mancomunidades ou outras personificacións públicas constituídas maioritariamente polas devanditas Administracións Públicas; así como tampouco as entidades sen ánimo de lucro, nin as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, sociedades civís, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica.
Data: Data de inscrición Ata o 10/11/2020

Entre 3.500 e 6.000 euros en función da punturación obtida.

Os conceptos polos que se pode solicitar as axudas son:

 • A creación, investigación e produción de proxectos artísticos no campo das artes visuais (incluídas a fotografía artística e documental), sempre que non estean encamiñados á obtención dunha titulación académica.
 • A actividade subvencionable deberá estar finalizada como máximo, o 31 de marzo de 2021.

Contacto:

Ministerio de Cultura e Deporte

Praza Rey do , 1. 28004 Madrid

91 701 74 81

Publicación: BOE 19/10/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.) 528036

Subvencións para a promoción e difusión do audiovisual galego en festivais e mostras
 • Poderán optar a estas axudas as persoas físicas (autónomas) e xurídicas, dedicadas profesionalmente á actividade de creación e produción no ámbito audiovisual galego, que leven a cabo algunha das actividades descritas como subvencionables.
 • Só poderán participar nesta convocatoria aquelas persoas físicas (autónomas) ou xurídicas que teñan unha participación igual ou superior ao 20 % do proxecto audiovisual. En canto á participación de entidades produtoras, será preciso que a empresa estea dada de alta no IAE na epígrafe 96.1.1.
 • Só se poderá presentar unha única solicitude por obra para cada un dos festivais de cinema.
 • Será subvencionable a participación de obras audiovisuais galegas en festivais e mostras de cinema de carácter nacional e internacional de recoñecido prestixio e ampla capacidade de difusión que cumpran os seguintes requisitos: 
  • O festival ou mostra de cinema debe ter lugar entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 30 de novembro de 2020.
  • O festival ou mostra de cinema corresponderase con algún dos relacionados na convocatoria.
  • Unha mesma produción poderá optar á axuda correspondente á participación nun máximo de dous certames.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario formalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Prazos:
  • Para os eventos xa celebrados ata o 16 de novembro de 2020.   
  • Para os celebrados con posterioridade á publicación da convocatoria, será dun mes contado desde que se produza a comunicación oficial, por parte do festival, da selección da obra, e en calquera caso non poderá exceder o 15 de novembro de 2020.  
Data: Data de inscrición Ata o 16/11/2020

As contías máximas adxudicaranse segundo os festivais ou mostras de cinema. 

Contacto:

Axencia Galega das Industrias Culturais. Cidade da Cultura de Galicia

Monte Gaiás s/n. 15707 Santiago de Compostela Teléfono: 881 99 60 77 / 881 99 60 78 

agadic@xunta.gal

Publicación: DOG 16/10/2020 

Sede electrónica: procedemento CT404B

Inscrición de espectáculos e concertos para a Rede Galega de Teatros e Auditorios:
 • As compañías/grupos deberán cumprir os seguintes requisitos:
  • Ter capacidade de facturación como persoa física ou xurídica
  • Estar dado de alta no IAE ( Imposto de Actividades Económicas) nun epígrafe relacionado coas artes escénicas ou musicais
  • Non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, nin coa Consellaría de  Economía e Facenda
  • Xunto coa factura deberase presentar a documentación acreditativa de estar dado de alta na Seguridade Social durante o/os día/s das actuacións de todos os membros da compañía/grupo
 • Cada compañía/grupo poderá presentar máis de un espectáculo/concerto 
 • Inscrición en http://www.galescena.info
Data: Data de inscrición Ata o 30/10/2020
 • Rede Galega de Teatros e Auditorios:
  • os espectáculos das compañías/grupos galegos entran automaticamente na oferta
  • os espectáculo de compañías/grupos de fóra de Galicia, deberán ser seleccionados previamente pola Comisión artística da Rede
 • Rede Galega de Salas e Rede Galega de Música ao Vivo: entrarán a formar parte da oferta todos os espectáculos presentados.

Contacto:

AGADIC. Departamento de Programación

Cidade da Cultura (Centro de Emprendemento); Monte Gaiás s/n (15707 - Santiago de Compostela)

Tel: 881 996 087 / 881 996 088

correo-e: programacionagadic.1@xunta.gal / programacionagadic.2@xunta.gal

Premios INCUVI-AVANZA, 2020
 • Os membros dos equipos emprendedores das ideas deben pertencer a algún dos seguintes colectivos:
  • Alumnado matriculado na Universidade de Vigo en estudos de grao ou mestrado no curso 2020/2021.
  • Persoas tituladas en titulacións oficiais pola Universidade de Vigo no curso 2017/2018 ou posteriores.
  • Persoas tituladas noutras universidades españolas no curso 2017/2018 ou posteriores, sempre que non superen o 50% dos membros do equipo.
 • A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso haberá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo.
 • A persoa ou equipo promotor deberán ter a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
 • Non se poderá presentar máis dun proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
 • A persoa promotora ou a persoa coordinadora do equipo deberá cubrir o formulario en liña na seguinte ligazón https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6837 descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, e pór en asunto "Axudas INCUVI Avanza", achegando unicamente o arquivo coa solicitude.
Data: Data de inscriciónDende o 16/10/2020 ata o 30/10/2020
 • Axuda en especie:
  • Formación: os equipos emprendedores recibirán formación dirixida a validación dos seus modelos de negocio, prototipación e  marketing ao longo dos 6 primeiros meses do programa (xaneiro-xuño de 2021).
  • Mentorización: contarán cun equipo de mentores/as que asesorarán os proxectos ao longo dun período comprendido entre 6 e 10 meses (febreiro-novembro de 2021).
 • Achega económica máxima de 1.000 € por proxecto para facer fronte a custos de prototipación ou demo dun produto ou servizo que forme parte da iniciativa emprendedora. Os custos para subvencionar son:
  • Adquisición de equipamento e material instrumental necesarios para construír o prototipo do produto/servizo final.
  • Calquera outro que a universidade considere relevante para testar determinados atributos do servizo ou produto presentado como parte do proxecto emprendedor.

Contacto:

Universidade de Vigo

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria As Lagoas

Marcosende, 36310 Vigo

Tel.: 986 81 40 94

Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

Premios INCUVI-EMPRENDE 2020/2021
 • Os membros dos equipos promotores das ideas deberán pertencer a algún dos seguintes colectivos:
  • Alumnado matriculado na Universidade de Vigo en estudos de grao ou mestrado no curso 2020/2021.
  • Persoas tituladas en titulacións oficiais pola Universidade de Vigo no curso 2017/2018 ou posteriores.
  • Persoas tituladas noutras universidades españolas no curso 2017/2018 ou posteriores, sempre que non superen o 50% dos membros do equipo.
 • A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso existirá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo. A persoa ou equipo promotor deberán posuír a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
 • Non se admitirán proxectos presentados por grupos nos que algún dos membros fose premiado en anteriores convocatorias de INCUVI.
 • Non se poderá presentar máis dun proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
 • As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario electrónico na ligazón https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6833, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, e pór como asunto "Axudas INCUVI Emprende", achegando unicamente o arquivo coa solicitude.
Data: Data de inscriciónDende o 16/10/2020 ata o 30/10/2020

Axuda: consiste na formación e titorización do equipo emprendedor durante un período de preincubación de 7 meses. Estas accións irán encamiñadas a elaborar un modelo de negocio das ideas presentadas.

Premios: o número máximo de proxectos seleccionados será de 12. Poderanse desenvolver en calquera dos tres campus da Universidade de Vigo (Ourense, Pontevedra ou Vigo) e abranguer todos os ámbitos de coñecemento: tecnolóxico, científico, xurídico-social e humanidades.

Contacto:

Universidade de Vigo

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria As Lagoas

Marcosende, 36310 Vigo

Tel.: 986 81 40 94

Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

14 bolsas de formación na Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios
 • Titulado universitario de Grao ou de Licenciatura.
 • Finalizar os estudos correspondentes do título esixido para a bolsa solicitada, dentro dos 5 anos anteriores á data de publicación da mesma.
Data: Data de inscrición Ata o 11/11/2020

1.686,33 euros/mes.

Contacto:

Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios

C/ Campezo nº 1, Edificio 8. 28022 Madrid

Telf. 91 822 59 97

Publicación: BOE 14/10/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 527398

27 bolsas de formación no Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas"
 • Titulados de nacionalidade española ou dun país membro da Unión Europea, ou estranxeiros residentes en España.
 • Estar en posesión do título oficial de formación profesional de grao superior, graduado, licenciado, enxeñeiro ou equivalentes
 • Terminar os seus estudos, e solicitado o título correspondente, nos catro anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes desta convocatoria.
Data: Data de inscrición Ata o 05/11/2020
 • 12.000 euros anuais para as bolsas dirixidas a graduados, licenciados ou enxeñeiros.
 • 9.000 € anuais para as bolsas dirixidas a titulados en formación profesional de grao superior.

Contacto:

INTA

Estr. de Torrexón-Ajalvir Km. 4, 28850 Torrexón de Ardoz (Madrid)

Tel. 915 20 12 00

Publicación: BOE 14/10/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.) 527387

Convocatoria extraordinaria de axudas para actividades de Mocidade do Programa Erasmus+
 • organizacións públicas ou privadas (ou grupo informal de mozos) que estean constituídas ou residan legalmente en España (as axudas concedidas a grupos de mozos non asociados serán canalizadas a través da persoa que se indique na solicitude)
 • Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa e presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente o formulario específico para a acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional (www.erasmusplus.injuve.es)
Data:

As Asociacións para a Creatividade teñen como obxectivo involucrar a organizacións nos ámbitos da educación formal, non formal e informal, xunto con aquelas pertencentes aos sectores da cultura e a creación para estimular a conciencia europea e capacitar ás persoas para que sexan innovadores de éxito na súa contorna local.

Para recibir financiamento, os proxectos deben abordar unha das seguintes prioridades:

 • Prácticas innovadoras nunha era dixital
 • Desenvolvemento de competencias e inclusión a través da creatividade e as artes.

Contacto:

- Instituto da Mocidade -Injuve

José Ortega e Gasset, 71 (28006 - Madrid)

Tel.: 91 782 76 00

- Dirección Xeral de Xuventude

Edificios Administrativos San Lázaro, 3º andar (15781 - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 54 57 12 / 981 54 46 45 / 881 99 95 67

Publicación:

BOE 07/10/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 526365

Programa bolsas Prácticas Fundación ONCE-CRUE 2020/2021 para estudantes con discapacidade - Universidade de Vigo
 • Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 %.
 • Estar matriculado/a en a Universidade de Vigo en titulacións oficiais de GRAO ou MASTER no curso 2020/2021.
 • No caso de estudos de Grao, superar o 50% dos créditos totais do plan de estudos.
 • As persoas solicitantes deberán de cubrir o formulario electrónico na web http://becas.fundaciononce.es/paginas/becaspracticasoncecrue.aspx
 • Debe subir á plataforma a seguinte documentación: currículo, certificado de discapacidade, certificado académico da titulación de grao coa nota media calculada sobre 10.
Data:

As prácticas académicas externas a que se refire esta convocatoria poderanse desenvolver entre o 1 de febreiro e o 31 de outubro de 2021.

Data de inscrición Ata o 30/11/2020
 • Cada bolsa terá unha duración mínima de tres meses.
 • A xornada semanal será de 25 horas, cuxa distribución diaria establecerase de acordo coas características da práctica e a dispoñibilidade da entidade colaboradora. En calquera caso, os horarios serán compatibles coa actividade académica formativa, de representación e participación que desenvolva o alumnado, polo que é necesario un acordo previo entre a empresa e a persoa bolseira.
 • A Fundación ONCE efectuará o pago dunha cantidade de 1800 € por bolsa outorgada a cada estudante, que resulta de realizar tres meses de prácticas académicas externas remuneradas a 600 € cada mes.

Contacto:

Universidade de Vigo

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria As Lagoas

Marcosende, 36310 Vigo

Tel.: 986 81 40 94

Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

2 bolsas de formación no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Bolsa para a formación en proxectos editoriais no Departamento de Actividades Editoriais:
  • Estar en posesión dunha titulación académica oficial de Licenciatura ou Grao en Historia da arte ou Ciencias da Información.
  • Finalizar dita licenciatura ou grao universitario no ano 2008 ou posteriores.
  • Nivel medio de inglés (B, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas)
  • Presentar, con extensión máxima de dous folios, a dobre espazo, unha exposición de motivos da solicitude, incluíndo os resultados que se esperan obter en desenvolvemento da bolsa.
 • Bolsa para a formación en proxectos transversais de actividades públicas no Departamento de Actividades Públicas:
  • Estar en posesión dunha titulación académica oficial de Licenciatura ou Grao en Historia da arte ou Comunicación Audiovisual.
  • Finalizar dita licenciatura ou grao universitario no ano 2008 ou posteriores.
  • Nivel medio de inglés (B, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas)
  • Presentar, con extensión máxima de dous folios, a dobre espazo, unha exposición de motivos da solicitude, incluíndo os resultados que se esperan obter en desenvolvemento da bolsa.
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2020

As contía individual de cada bolsa é de 20.000 euros anuais.

Contacto:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Rúa Santa Isabel, 52. 28012 Madrid

Tel. 91 774 10 00

Publicación: BOE 09/10/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.):525081

6 bolsas de formación en tarefas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional
 • Estar en posesión do título de graduado en Dereito ou un título doutro país que acredite unha formación xurídica equivalente.
 • Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.
 • Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, ou equivalentes).
 • Non ser beneficiario dunha bolsa no Tribunal Constitucional co mesmo obxecto das agora convocadas. Exceptúanse aqueles supostos nos que, por razóns non imputables ao beneficiario, só puidese gozar da bolsa por tempo inferior a seis meses.
Data: Data de inscrición Ata o 09/11/2020

1.150 euros brutos mensuais

Contacto:

Tribunal Constitucional

C/ Domenico Scarlatti, 6. 28003 Madrid

Teléfono: 915 508 000

Publicación: BOE 08/10/2020

Bolsa de formación en tarefas relacionadas co Dereito constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal Constitucional
 • Estar en posesión do título de Licenciado ou Graduado en Dereito ou Relacións Internacionais.
 • Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, ou equivalentes).
 • Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.
 • Non ser beneficiario dunha bolsa no Tribunal Constitucional co mesmo obxecto da agora convocada. Exceptúanse aqueles supostos nos que, por razóns non imputables ao beneficiario, só puidese gozar da bolsa por tempo inferior a seis meses.
Data: Data de inscrición Ata o 09/11/2020

1.150 euros brutos mensuais.

Contacto:

Tribunal Constitucional

C/ Domenico Scarlatti, 6. 28003 Madrid

Teléfono: 915 508 000

Publicación: BOE 08/10/2020

Bolsa de formación en biblioteconomía e documentación relacionada cos fondos bibliográficos do Tribunal Constitucional
 • Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos: licenciado, graduado, master ou doutor en Biblioteconomía e Documentación ou análoga, ou ben un título doutro país que acredite unha formación equivalente.
 • Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.
 • Non ser beneficiario dunha bolsa no Tribunal Constitucional co mesmo obxecto das agora convocadas. Exceptúanse aqueles supostos nos que, por razóns non imputables ao beneficiario, só puidese gozar da bolsa por tempo inferior a seis meses.
Data: Data de inscrición Ata o 09/11/2020

1.150 euros brutos mensuais.

Contacto:

Tribunal Constitucional

C/ Domenico Scarlatti, 6. 28003 Madrid

Teléfono: 915 508 000

Publicación: BOE 08/101/2020

Axudas para o estudantado da UDC en situacións de dificultades económicas
 • Estar matriculadas na Universidade da Coruña no curso académico 2020/2021, en calquera curso dos estudos conducentes á obtención de títulos de grao e máster.
 • Terse producido unha situación de dificultade económica debidamente acreditada que lle impida ao estudante a continuación dos seus estudos.
 • Non dispor doutras axudas públicas ou privadas destinadas a esta mesma finalidade ou cumprir os requisitos para obtelas.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2021

A contía da axuda non poderá superar os 1000 € e terá por finalidade sufragar os prezos públicos da matrícula.

Contacto:

Universidade da Coruña. Sección de Bolsas

Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña.

bolsas@udc.gal

Bolsas Orange para mulleres STEM
 • Dirixido a mulleres que estean matriculadas en carreiras universitarias ou as finalizaran non hai máis de dous anos e/ou estean a cursar cursos de posgraos que cumpran os seguintes requisitos:
  • Que as formacións que estean a cursar estean dentro de seguintes materias: Matemáticas, Informática, Estatística, Físicas, Finanzas Cuantitativas, Telecomunicacións e Tecnoloxía Dixital. Será necesario acreditar a matriculación nos programas indicados na candidatura para poder participar nas prácticas formativas en Orange.
 • Documentación necesaria: Currículum vitae actualizado. Certificado de pago da matrícula das formacións respectivas.
 • A solicitude enviásesé completando o formulario da seguinte dirección web: https://www.orange.es/unete-a-o noso-equipo
Data: Data de inscrición Ata o 18/11/2020
 • 6 meses de prácticas formativas, ampliables a 1 ano.
 • Bolsas remuneradas adaptadas ás necesidades das participantes: 7 ou 5 horas.
 • Posibilidade de modalidade semipresencial, adaptada ao contexto actual.
 • Lugar: Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Con esta convocatoria, Orange quere impulsar o talento nas profesións STEM, especialmente o feminino onde apenas o 30% son mulleres. Só así, incrementarase progresivamente a presenza e participación das mulleres nestes sectores, e avanzar cara á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. O obxectivo principal é fomentar de maneira activa o desenvolvemento do talento feminino en áreas STEM para facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

Este programa dá a posibilidade de realizar prácticas formativas e coñecer as últimas tecnoloxías en proxectos innovadores (DevOps, Cloud, Ciberseguridad ou Big Data entre outros) e ter a posibilidade de vivir en primeira persoa a transformación dixital dunha gran empresa.

Contacto:

Orange Espagne, S.A

Paseo Club Deportivo 1, edificio 8, Parque Empresarial A Leira

28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

https://www.facebook.com/orangeesp

Subvencións ao fomento e promoción do talento musical
 • Persoas físicas (autónomas) ou xurídicas, así como as sociedades civís e comunidades de bens -ou calquera outra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia-, así como as unións temporais de empresas, dedicadas profesionalmente á produción e promoción de actividades musicais, que se atopen dadas de alta no IAE de produción ou edición discográfica e que desenvolvan maioritariamente a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Quedan exceptuadas entre outras as fundacións, as asociacións de utilidade pública, as delegacións de fundacións estranxeiras inscritas no Rexistro de fundacións, as federacións e asociacións das entidades sen fins lucrativos, as organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento a que se refire a Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para o desenvolvemento, así como calquera outra entidade sen fins de lucro.
 • Ter social ou estatutariamente como obxecto social a produción fonográfica e estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na actividade para a que solicita a subvención. 
 • Que a entidade fonográfica teña editado un mínimo de 2 álbums dun mínimo de 30 minutos publicados, no período comprendido desde a publicación desta convocatoria e os cinco anos anteriores a ela.
 • Só se poderá solicitar un máximo de dúas propostas por modalidade e solicitante. 
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: procedemento CT402F  
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2020
 • Modalidade A: O importe da subvención non superará os 2.000 euros e será, como máximo, o 65 % do orzamento total do proxecto presentado.
 • Modalidade B: O importe da subvención non superará a cantidade de 10.000 euros nin o 65 % do orzamento total do proxecto presentado.

Poderán ser obxecto desta subvención da Axencia Galega das Industrias Culturais as seguintes modalidades de proxectos:

 • Modalidade A: subvencións para o lanzamento dun artista musical coa edición da súa primeira produción fonográfica. Estarán dirixidas a aquelas empresas de produción fonográfica que presenten proxectos de artistas que non teñan un primeiro álbum (cun mínimo de 30 minutos publicados) ou dez singles-videosingles. 
 • Modalidade B: subvencións para o apoio á consolidación do artista. Estarán dirixidas a aquelas empresas de produción fonográfica que presenten proxectos de artistas que xa teñan un primeiro álbum (cun mínimo de 30 minutos publicados) ou dez singles-videosingles publicados e non máis de catro álbums ou corenta singles-videosingles.

Contacto:

Axencia Galega das Industrias Culturais

Cidade da Cultura. Monte Gaiás, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 098

Publicación: DOG 01/10/2020

10 Bolsas Santander Progreso para alumnado da UVigo
 • Estar matriculado no curso 2020/2021 nalgunha das titulacións de Grao, Máster ou Doutoramento da Universidade de Vigo.
 • No caso de alumnado de Grao e Máster ter concedida no curso 2019/2020 bolsa xeral do MEFP ou que algún membro da unidade familiar se atope no prazo de presentación de solicitudes nalgunha das seguintes situacións:
  1. Estar en situación de desemprego ou de Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) como consecuencia directa do COVID-19.
  2. Ser traballador/a por conta allea e ter reducido a xornada laboral por coidados como consecuencia directa do COVID-19.
  3. Ser traballador/a por conta propia e ter concedida a prestación extraordinaria por cese de actividade.
  4. Ser traballador/a do fogar e ter concedido o subsidio extraordinario por falta de actividade.
 • Ter unha nota media ponderada igual ou superior a 8, calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP. Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría.
Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2020

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

Convócanse:

 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
 • 8 bolsas de asignación xeral

SOLICITUDES: As persoas solicitantes deberán inscribirse nos dous seguintes enlaces:

 1. Na web do Santander www.becas-santander.com
 2. No formulario electrónico dispoñible no seguinte enlace do Portal de bolsas da UVIGO https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6153

Contacto:

Universidade de Vigo. Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria- As Lagoas, Marcosende (36310 - Vigo)

Tel.: 986 81 40 94

Correo-e: bolsasformación@uvigo.es

Axudas a persoas en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial
 • Poderán solicitar estas axudas as persoas tituladas universitarias.
 • Estar en situación de desemprego á data de presentación da solicitude.
 • Ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
 • Estar matriculado no curso académico 2020/21 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
 • Non estar incluídas nos casos de beneficios e exención total de matrícula previstos nos artigos 11 e 12 do Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21 (DOG núm. 145, do 21 de xullo).
 • Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
Data: Data de inscrición Ata o 28/10/2020

A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21 (DOG núm. 145, do 21 de xullo).  

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

Secretaría Xeral de Universidades. Subdirección Xeral de Universidades. Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 430

orientacion.sug@edu.xunta.es

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal 

Publicación: DOG 28/09/2020

Sede electrónica: procedemento ED421A

Bolsas Colexios do Mundo Unido - Curso 2021
 • Posesión de nacionalidade española no momento da convocatoria ou vivir en España os últimos 8 anos.
 • Nacer nos anos 2004 ou 2005 (é importante resaltar que hai algúns colexios que non admiten alumnos que non cumprisen os 16 anos no momento de empezar o curso, co que, en caso de quedar seleccionado/a, isto afectará á adxudicación do centro).
 • Estar a cursar 4º da ESO ou 1º de Bacharelato e, en ambos os casos, ter aprobado o ano anterior (se o alumno queda seleccionado na fase final non poderá ter ningún suspenso a final de curso).
 • Ter bo expediente académico e coñecementos básicos de inglés.
 • Débese facer un ingreso de 14€, en concepto de gastos de selección no número de conta do BBVA, díxitos: ES90 0182 2487 74 0208547269.
Data: Data de inscrición Ata o 18/11/2020

O número de bolsas convocadas poderá variar en función dos patrocinadores conseguidos ao peche da convocatoria e das achegas das familias. As bolsas poderán supoñer o 100% do importe, ou calquera outro porcentaxe dependendo da súa capacidade económica.

A bolsa está valorada en 50.000 euros de media. A bolsa cobre os gastos dos dous anos de estudos así como o aloxamento e a alimentación en cada un dos Colexios durante o período escolar. Non están incluídos os gastos de transporte , nin os gastos persoais do estudante.

Contacto:

Fundación Colexios do Mundo Unido (UWC España)

C/ Edgar Neville, 5 - 3ºC.

28020- Madrid

Tel. 91 702 24 24

E-mail: cmu@colegiosmundounido.es

Subvencións ano 2020 para mobilidade eficiente e sostible (Programa MOVES II en Galicia)
 • Poderán ser beneficiarias das subvencións, sempre que teñan a súa residencia fiscal ou un establecemento permanente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia:
  • Actuacións 1 e 2: Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas. Persoas físicas. Comunidades de propietarios. Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D,E, F, G, J, R ou W. Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.
  • Actuacións 3 e 4: Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas. Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, R ou W. Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.
 • A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible dende a Sede Electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, http://www.inega.gal. Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria. Poderá facer a presentación electrónica: 
  • Para a Actuación 1: Os concesionarios adheridos como entidade colaboradora. As entidades públicas poderán solicitar directamente.
  • Para a Actuación 2: As empresas instaladoras adheridas como entidade colaboradora. As entidades públicas ou as empresas con actividade de estacións de servizos poderán solicitar directamente. 
  • Para a Actuación 3 ou 4: O solicitante ou representante legal. O solicitante ou representante legal deberá posuír un NIF electrónico ou calquera outro certificado dixital en vigor.
Data:
 • Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas. O crédito máximo segundo a tipoloxía de proxecto: (Ver contía da axuda establecida na táboa da web do Inega):
  • Actuación 1.1: Vehículos eléctricos 1.760.000,00
  • Actuación 1.2: Vehículos GLP ou gas natural 440.000,00
 • Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos. A axuda será do 30 % do custe subvencionable para entidades cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, R ou W e 40 % para o resto cun máximo de 100.000 € por solicitante.
 • Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas. A axuda será do 30 % do custe subvencionable cun máximo de 100.000 € por solicitante.
 • Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sostible ao traballo. A axuda será do 40 % do custe subvencionable para destinatarios con actividade comercial ou mercantil e  50 % para o resto de posibles beneficiarios cun máximo de 500.000 € por solicitante.

Conceptos subvencionables:

 • Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas. Pode consultar no seguinte link os vehículos subvencionables: http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-II
 • Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
 • Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
 • Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sostible ao traballo.

O prazo máximo de execución e xustificación das actuacións será de 12 meses contados dende a data de notificación da resolución de concesión. Ademais, o prazo de execución das actuacións en ningún caso poderá exceder o 17 de marzo de 2023.

Contacto:

Inega

Rúa Avelino Pousa Antelo, 5. San Lázaro. 15703 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 54 15 00

Correo electrónico: inega.info@xunta.gal  

Publicación: DOG 10/09/2020

Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II), anualidade 2020: Sede electrónica procedemento IN421Qprocedemento IN421R

Programa de Bolsas para estudantes con discapacidade 2020/2021
 • Bolsa Grao, Máster e FP: estudantes que a 31 de decembro de 2020 teñan entre 16 e 30 anos, con certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha comunidade autónoma española, nacionalidade española ou estranxeira con permiso de traballo en España e que reúnan os requisitos esixidos nas modalidades de cada bolsa:
  • Bolsa de Grao: alumnos/as de grao matriculados ou preinscritos nalgunha universidade española no curso 2020-2021.
  • Bolsa de Máster: alumnos/as de máster matriculados ou preinscritos nun máster oficial nalgunha universidade española ou entidade recoñecida no curso 2020-2021
  • Bolsa de FP: alumnos/as de Formación Profesional (grao medio e superior) matriculados ou preinscritos nalgún centro de formación regrada no curso 2020-2021
 • Bolsa Competencias dixitais e Inglés: persoas maiores de 16 anos, cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha comunidade autónoma española, con nacionalidade española ou estranxeiras/os con permiso de traballo en España e que reúnan os requisitos esixidos nas modalidades de cada bolsa:
  • Bolsa de Competencias dixitais: poderá solicitarse para cursos ou programas formativos, presenciais, en liña ou mixtas, nalgunha das seguintes áreas de coñecemento: máster ou posgraos nos ámbitos de Enxeñería Informática, Electrónica ou de Telecomunicacións - Analytics - Big Data - Bussiness Aplications - Developer Tech - Internet of Things - Media Services - Ciber Security (non se admitirán para: programas formativos de menos de 100 horas, formacións gratuítas, formacións para a adquisición de competencias dixitais básicas, estudos universitarios oficiais, accións formativas que finalicen antes da resolución da bolsa).
  • Bolsa de Inglés: poderase solicitar para realizar cursos, presenciais, en liña ou mixtas que desenvolvan a competencia lingüística do inglés e preparación de exames oficiais para obter certificados.
 • As persoas solicitantes poderán optar a varias modalidades de bolsa de Fundación Adecco sempre que cumpran os requisitos para cada unha delas, pero só poderá resultar beneficiario dunha delas.
Data:
 • Bolsa de Grao, Máster ou FP: ata 2.000 euros/bolsa
 • Bolsa de Competencias dixitais: ata un máximo de 5.000 € por alumno/a
 • Bolsa de Inglés: ata un máximo de 600 € por alumno/a

Contacto:

Fundación Adecco

Sede central: Príncipe de Vergara, 110 , 6.º (28002 - Madrid)

Tel.: 91 700 49 20

Publicación: BOE 14/09/2020

Axudas Programa Bono Cultura do Concello da Coruña
 • Os consumidores de produtos culturais deberán ser maiores de 14 anos, debendo rexistarse na web habilitada polo Concello, facilitando a identidade persoal, un código postal, un enderezo electrónico e un número de teléfono móbil.
 • Os bonos son persoais e intransferibles. 
Data: Data de inscriciónDende o 10/08/2020 ata o 30/11/2020

Ata 60 euros. 

O Bono Cultura só será válido nos establecementos e actividades de prestadores adheridos ao programa. Os titulares dos establecementos e prestadores de bens e servizos culturais interesados en participar no programa Bono Cultura deberán rexistrarse na páxina web. 

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita 1. A Coruña

Tel. 981 184 200 / 010

Publicación: BOP 04/08/2020 

Base de Datos Nacional de Subvencións: BDNS (Identif.): 518042

Bono de Alugueiro Social

♦Unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda:

 • Por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
 • As das vítimas de violencia de xénero que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
 • Aquelas que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc. 
 • Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos 6 meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
 • Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sareb, en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela, para facilitarlles o acceso a unha vivenda en réxime de alugamento.
 • Aquelas persoas que fosen privadas da súa vivenda habitual como consecuencia de procedementos xudiciais de execucións hipotecarias ou de acordos extraxudiciais de venda ou dación en pagamento a entidades financeiras.

♦ Persoas beneficiarias: • Empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda.• Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.• Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente. • Que a renda do contrato de arrendamento non supere os importes sinalados no artigo 5.• Que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais o inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples.• Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto. Exceptúase o caso, de que, dispoñendo dela, non goce do seu uso e desfrute ou se trate dunha vivenda insuficiente ou inadecuada, por razóns de habitabilidade e mobilidade.

Data: Data de inscriciónDende o 04/02/2020 ata o 11/12/2020

Contía da axuda

 • 225 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.a).
 • 200 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.b).
 • 175 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.c).
 • No suposto de que a persoa beneficiaria non dispoña de contrato de alugueiro no momento da concesión, recoñeceráselle inicialmente unha axuda por importe de ata un máximo de 200 euros mensuais, condicionada á achega do correspondente contrato. Non obstante, a contía definitiva da concesión virá determinada en función do concello en que estea situada a vivenda obxecto do contrato de alugamento que se achegue.

Contacto:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda​

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Edif. de Servizos Múltiples, praza de Luís Seoane, A Coruña

Teléfono: 981 184 801

Publicación:

- Convocatoria:  DOG 03/02/2020

- Modificación bases reguladoras: DOG 31/12/2019

- Bases reguladoras: DOG 07/01/2019

Procedemento: VI482B

Tarxeta Xente Nova
 • Persoas usuarias do transporte público regular interurbano de uso xeral por estrada con idades comprendidas entre os 4 e os 20 anos de idade, inclusive
 • Tramitación: solicitar cita (a través da aplicación https://solicitudonline.abanca.com/Tarjetas/gl/txn) nunha oficina Abanca e, unha vez alí, presentar o DNI. Para os menores de idade, deberá solicitala a/o representante legal que, xunto cos DNIs, terá que levar o libro de familia ou documentos equivalentes
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2020

A tarifa Xente Nova supón o reintegro do 100 % do importe das viaxes metropolitanas interurbanas, até un máximo de 60 viaxes mensuais. 

Coa Tarxeta Xente Nova saen gratis as viaxes interurbanas no transporte público autonómico de calquera das cinco Áreas de Transporte Metropolitano (A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela e Vigo), e agora tamén na área de Pontevedra e na provincia de Ourense. Tamén poderás viaxar gratuitamente nos barcos dos servizos Cangas - Vigo e Moaña - Vigo, así como no tren metropolitano en Ferrol. As viaxes son bonificables entre os concellos de cada unha das áreas, pero non entre concellos de áreas diferentes.

Contacto:

Consellería de Infraestructuras e Mobilidade

correo-e: tmg@xunta.gal

Tel. de información da Xunta de Galicia: 988 687 800

Publicación:

DOG do 26 de agosto de 2016 (Regulación da tarifa)

DOG do 27 de decembro de 2017 (Ampliación prazo de vixencia da tarifa)

DOG do 14 de decembro de 2018 (Ampliación prazo de vixencia da tarifa)

DOG do 31 de decembro de 2019 (Ampliación do prazo de vixencia da tarifa, do requisito de idade e o ámbito territorial de aplicación)

DOG do 12 de xuño de 2020 (Acordo polo que se establece a primeira expansión territorial da tarxeta Xente Nova)